صفحه اصلی
نقشه سایت
RSS
امروز : یکشنبه 30 تیر 1398        آخرين بروزرساني:1398/04/17
چهار شنبه 13 آذر 1392
آگهي تجدید مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت اول به شماره  14-92   1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های آبرسانی (لوله گذاری و احداث ابنیه) باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار به پیمانکاران حائز صلاحیت ا...
چهار شنبه 13 آذر 1392
آگهي تجدید مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت اول به شماره  14-92   1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های آبرسانی (لوله گذاری و احداث ابنیه) باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار به پیمانکاران حائز صلاحیت ا...
شنبه 09 آذر 1392
آگهي تجدید مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت دوم به شماره  13-92   1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: دوموردحفاري چاه عميق هركدام به تعداد ده حلقه بطريقه روتاري جهت تامين آب شرب يكي در روستاهاي شهرستانهاي مركزوشمال استان ...
شنبه 09 آذر 1392
آگهي تجدید مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت دوم به شماره  13-92   1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: دوموردحفاري چاه عميق هركدام به تعداد ده حلقه بطريقه روتاري جهت تامين آب شرب يكي در روستاهاي شهرستانهاي مركزوشمال استان ...
دوشنبه 06 آبان 1392
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت اول شماره  12-92 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه : خريد 200 تن (دويست تن ) لوله پلي‌اتيلن با مواد اوليه PE80 ايراني باموادنچرال سفيد بامستربچ (مطابق استانداردملي ايران)، تك لايه ياچ...
دوشنبه 06 آبان 1392
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت اول شماره  12-92 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه : خريد 200 تن (دويست تن ) لوله پلي‌اتيلن با مواد اوليه PE80 ايراني باموادنچرال سفيد بامستربچ (مطابق استانداردملي ايران)، تك لايه ياچ...
دوشنبه 06 آبان 1392
آگهي فراخوان مناقصه يك مرحله اي  -  شماره  11– 92 (نوبت اول) شركت آب وفاضلاب روستايي آذربايجان غربي درنظرداردباستنادآيين نامه جديد ارجاع كاربه  پیمانکاران موضوع مناقصات فوق الذكر را بامشخصات وشرايط كلي زيراز طريق مناقصه عمومي بصورت يك مرحله اي  واگذار نمايد.  پی...
دوشنبه 06 آبان 1392
آگهي فراخوان مناقصه يك مرحله اي  -  شماره  11– 92 (نوبت اول) شركت آب وفاضلاب روستايي آذربايجان غربي درنظرداردباستنادآيين نامه جديد ارجاع كاربه  پیمانکاران موضوع مناقصات فوق الذكر را بامشخصات وشرايط كلي زيراز طريق مناقصه عمومي بصورت يك مرحله اي  واگذار نمايد.  پی...
دوشنبه 29 مهر 1392
اطلاعیه در خصوص آگهی مناقصه عمومی 10-92         با عنایت به درخواست جمعی از مشاوران محترم در رابطه با اطلاعات تکمیلی لازم جهت ارائه حق الزحمه پبشنهادی بازرسی و نظارت فنی در طول مراحل ساخت انواع تجهیزات صنعت آب و فاضلاب که بصورت درصدی در جدول شماره یک اسناد م...
دوشنبه 29 مهر 1392
اطلاعیه در خصوص آگهی مناقصه عمومی 10-92         با عنایت به درخواست جمعی از مشاوران محترم در رابطه با اطلاعات تکمیلی لازم جهت ارائه حق الزحمه پبشنهادی بازرسی و نظارت فنی در طول مراحل ساخت انواع تجهیزات صنعت آب و فاضلاب که بصورت درصدی در جدول شماره یک اسناد م...
چهار شنبه 24 مهر 1392
آگهي فراخوان عمومي نوبت اول -  شماره  10– 92    شركت آب وفاضلاب روستايي آذربايجان غربي درنظردارد انجام كنترل كيفي ونظارت فني درطول مراحل ساخت انواع لوله(فولادي – چدني – پلي اتيلن – پلي پروپيلن – پي وي سي – فايبرگلاس – آزبست سيماني وبت...
چهار شنبه 24 مهر 1392
آگهي فراخوان عمومي نوبت اول -  شماره  10– 92    شركت آب وفاضلاب روستايي آذربايجان غربي درنظردارد انجام كنترل كيفي ونظارت فني درطول مراحل ساخت انواع لوله(فولادي – چدني – پلي اتيلن – پلي پروپيلن – پي وي سي – فايبرگلاس – آزبست سيماني وبت...
پنجشنبه 11 مهر 1392
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت اول شماره  9-92 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه : خريد 60 تن (شصت تن ) لوله پلي‌اتيلن با مواد اوليه PE80 ايراني باموادنچرال سفيد بامستربچ (مطابق استانداردملي ايران)، تك لايه ياچندلا...
پنجشنبه 11 مهر 1392
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت اول شماره  9-92 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه : خريد 60 تن (شصت تن ) لوله پلي‌اتيلن با مواد اوليه PE80 ايراني باموادنچرال سفيد بامستربچ (مطابق استانداردملي ايران)، تك لايه ياچندلا...
پنجشنبه 11 مهر 1392
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت اول به شماره  8-92   1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: دوموردحفاري چاه عميق هركدام به تعداد ده حلقه بطريقه روتاري جهت تامين آب شرب يكي در روستاهاي شهرستانهاي مركزوشمال استان وديگري ...
پنجشنبه 11 مهر 1392
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت اول به شماره  8-92   1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: دوموردحفاري چاه عميق هركدام به تعداد ده حلقه بطريقه روتاري جهت تامين آب شرب يكي در روستاهاي شهرستانهاي مركزوشمال استان وديگري ...
پنجشنبه 11 مهر 1392
آگهي فراخوان مناقصه يك مرحله اي  -  شماره  7– 92 (نوبت اول) شركت آب وفاضلاب روستايي آذربايجان غربي درنظرداردباستنادآيين نامه جديد ارجاع كاربه  پیمانکاران موضوع مناقصات فوق الذكر را بامشخصات وشرايط كلي زيراز طريق مناقصه عمومي بصورت يك مرحله اي  واگذار نمايد.&n...
پنجشنبه 11 مهر 1392
آگهي فراخوان مناقصه يك مرحله اي  -  شماره  7– 92 (نوبت اول) شركت آب وفاضلاب روستايي آذربايجان غربي درنظرداردباستنادآيين نامه جديد ارجاع كاربه  پیمانکاران موضوع مناقصات فوق الذكر را بامشخصات وشرايط كلي زيراز طريق مناقصه عمومي بصورت يك مرحله اي  واگذار نمايد.&n...
دوشنبه 01 مهر 1392
آگهي فراخوان مناقصه يك مرحله اي  -  شماره 6– 92 (نوبت اول) شركت آب وفاضلاب روستايي آذربايجان غربي درنظرداردباستنادآيين نامه جديد ارجاع كاربه  پیمانکاران موضوع مناقصات فوق الذكر را بامشخصات وشرايط كلي زيراز طريق مناقصه عمومي بصورت يك مرحله اي وا...
دوشنبه 01 مهر 1392
آگهي فراخوان مناقصه يك مرحله اي  -  شماره 6– 92 (نوبت اول) شركت آب وفاضلاب روستايي آذربايجان غربي درنظرداردباستنادآيين نامه جديد ارجاع كاربه  پیمانکاران موضوع مناقصات فوق الذكر را بامشخصات وشرايط كلي زيراز طريق مناقصه عمومي بصورت يك مرحله اي وا...
کلیه حقوق و مزایای این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی می باشد.