صفحه اصلی
نقشه سایت
RSS
امروز : چهار شنبه 14 خرداد 1399        آخرين بروزرساني:1398/12/04
شنبه 30 مرداد 1395
آگهي مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) نوبت دوم به شماره  7-95 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری خریدسه موردپکیج سامانه بهبودکیفیت آب شرب(شامل تجهیزات مربوطه) پروژه های آبرسانی به روستاهای استان آذربایجان غربی را باستناد آی...
شنبه 30 مرداد 1395
آگهي مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) نوبت دوم به شماره  7-95 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری خریدسه موردپکیج سامانه بهبودکیفیت آب شرب(شامل تجهیزات مربوطه) پروژه های آبرسانی به روستاهای استان آذربایجان غربی را باستناد آی...
سه شنبه 19 مرداد 1395
آگهي مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) نوبت دوم به شماره  6-95 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستانهای ارومیه ، بوکان ، پلدشت و سلماس همچنین حفر چاه عمیق و نیمه عمیق...
سه شنبه 19 مرداد 1395
آگهي مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) نوبت دوم به شماره  6-95 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستانهای ارومیه ، بوکان ، پلدشت و سلماس همچنین حفر چاه عمیق و نیمه عمیق...
یکشنبه 10 مرداد 1395
احتراماً باستحضار می رساند بازگشایی پاکات مناقصات آگهی شماره 4-95 و 5-95 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی بشرح ذیل تغییر یافت : ردیف موضوع مناقصه محل روز تاریخ ساعت 1 مناقصه لوله گذاری و احداث ابنیه مجتمع دیزج طویل شهرستان شوط ...
یکشنبه 10 مرداد 1395
احتراماً باستحضار می رساند بازگشایی پاکات مناقصات آگهی شماره 4-95 و 5-95 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی بشرح ذیل تغییر یافت : ردیف موضوع مناقصه محل روز تاریخ ساعت 1 مناقصه لوله گذاری و احداث ابنیه مجتمع دیزج طویل شهرستان شوط ...
یکشنبه 27 تیر 1395
آگهي مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) نوبت دوم به شماره  5-95 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستانهای شاهین دژ ، شوط و ماکو را باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار به پ...
یکشنبه 27 تیر 1395
آگهي مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) نوبت دوم به شماره  5-95 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستانهای شاهین دژ ، شوط و ماکو را باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار به پ...
یکشنبه 27 تیر 1395
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت دوم به شماره  4-95 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز پروژه های آبرسانی به روستاهای استان آذربایجان غربی، باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار به پیمانکاران حائز ...
یکشنبه 27 تیر 1395
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت دوم به شماره  4-95 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز پروژه های آبرسانی به روستاهای استان آذربایجان غربی، باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار به پیمانکاران حائز ...
چهار شنبه 19 خرداد 1395
آگهي تجدید مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت دوم به شماره  3-95 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز پروژه های آبرسانی به روستاهای استان آذربایجان غربی، باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار به پیمانکاران...
چهار شنبه 19 خرداد 1395
آگهي تجدید مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت دوم به شماره  3-95 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز پروژه های آبرسانی به روستاهای استان آذربایجان غربی، باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار به پیمانکاران...
پنجشنبه 13 خرداد 1395
آگهي مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) نوبت دوم به شماره  2-95 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستانهای ارومیه ، بوکان ، پلدشت و سلماس همچنین حفر چاه عمیق و نیمه عمیق...
پنجشنبه 13 خرداد 1395
آگهي مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) نوبت دوم به شماره  2-95 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستانهای ارومیه ، بوکان ، پلدشت و سلماس همچنین حفر چاه عمیق و نیمه عمیق...
شنبه 18 اردبیهشت 1395
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت دوم به شماره  1-95 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز پروژه های آبرسانی به روستاهای استان آذربایجان غربی، باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار به پیمانکاران حائز ...
شنبه 18 اردبیهشت 1395
آگهي مناقصه عمومي ( يك مرحله‌اي )نوبت دوم به شماره  1-95 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: خرید لوله پلی اتیلن مورد نیاز پروژه های آبرسانی به روستاهای استان آذربایجان غربی، باستناد آیین نامه جدید ارجاع کار به پیمانکاران حائز ...
چهار شنبه 26 اسفند 1394
آگهي مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) نوبت دوم به شماره  15-94 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستانهای خوی ، شاهین دژ ، سردشت ، بوکان و میاندوآب را باستناد آیین نام...
چهار شنبه 26 اسفند 1394
آگهي مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) نوبت دوم به شماره  15-94 1- نام دستگاه مناقصه‌گزار : شركت آب و فاضلاب روستایي آذربايجان‌غربي 2- موضوع مناقصه: واگذاری اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاهای شهرستانهای خوی ، شاهین دژ ، سردشت ، بوکان و میاندوآب را باستناد آیین نام...
پنجشنبه 10 دی 1394
  «  آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای »  نوبت دوم به شماره 94-13 شركت آب و فاضلاب روستائي استان آذربايجان‌غربي در نظر دارد كالاهاي مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند علاقمندان به شركت در مزايده  جهت دريافت اسناد و مدارک مزايده می توانند ضمن واریز...
پنجشنبه 10 دی 1394
  «  آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای »  نوبت دوم به شماره 94-13 شركت آب و فاضلاب روستائي استان آذربايجان‌غربي در نظر دارد كالاهاي مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند علاقمندان به شركت در مزايده  جهت دريافت اسناد و مدارک مزايده می توانند ضمن واریز...
کلیه حقوق و مزایای این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی می باشد.