شناسنامه خدمت
 

بستر ارائه خدمت

شناسه خدمت                    عنوان خدمت

 
           

 

 

 
 
 ۱۵۰۳۱۴۵۲۰۰۰         واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
 
        ۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۰    واگذاری انشعاب آب            
      ۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۱    واگذاری انشعاب فاضلاب
 
 

 ۱۵۰۳۱۴۵۳۰۰۰         خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۰    تغییر کاربری انشعاب   
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۱    پاسخ به استعلام   
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۲    تغییر مشخصات   
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۳    تغییر واحد مسکونی    
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۴    تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب    
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۵    تغییر قطرانشعاب   
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۶    تفکیک کنتور   
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۷    تغییر مکان وسایل اندازه گیری   
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۸    آزمایش کنتور   
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۹    تعویض کنتور  
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۰    نصب سیفون اضافی   
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۱    قطع موقت و وصل انشعاب    
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۲    جمع آوری یا ادغام انشعاب    
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۳    صورتحساب میاندوره    
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۴    بررسی صورتحساب  
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۵    اعلام کارکرد کنتور   
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۶    مشاهده سوابق ( المثنی و ... )   
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۷    امکان پرداخت صورتحساب    
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۸    پاسپیشنهادات، انتقادات و بررسی شکایات   
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۹    فروش آب تانکری