تجديد مناقصه نگهداري و رفع اتفاقات روستاهاي استان شماره 97-12

فراخوان مناقصه عمومي( يك مرحله‌اي ) به شماره  12- 97 

 

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های به شرح ذیل:

1)       تجدید مناقصه عمليات رفع اتفاقات ، نگهداري از تاسيسات آب آشاميدني ، تاسيسات الكتريكي و مكانيكي در روستاهای تحت پوشش شهرستان ارومـیـه

2)       عمليات رفع اتفاقات ، نگهداري از تاسيسات آب آشاميدني ، تاسيسات الكتريكي و مكانيكي درروستاهای تحت پوشش شهرستانهای مهاباد

3)       عمليات رفع اتفاقات ، نگهداري از تاسيسات آب آشاميدني ، تاسيسات الكتريكي و مكانيكي درروستاهای تحت پوشش شهرستانهای بوکان

4)       عمليات رفع اتفاقات ، نگهداري از تاسيسات آب آشاميدني ، تاسيسات الكتريكي و مكانيكي درروستاهای تحت پوشش شهرستانهای میاندوآب

5)       عمليات رفع اتفاقات ، نگهداري از تاسيسات آب آشاميدني ، تاسيسات الكتريكي و مكانيكي درروستاهای تحت پوشش شهرستانهای سلماس

6)       عمليات رفع اتفاقات ، نگهداري از تاسيسات آب آشاميدني ، تاسيسات الكتريكي و مكانيكي درروستاهای تحت پوشش شهرستانهای خوی

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

-         تاریخ انتشار مناقصات در سامانه مورخه 97/04/21 می باشد.

-         زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : روز پنجشنبه مورخه 97/04/21 تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخه 97/04/27

-         مهلت زمان ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز شنبه مورخه 97/05/06

-         زمان بازگشایی پاکتها : به ترتیب از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخه 97/05/07 در دفترمديرعامل

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف : آدرس : اروميه خيابان شهيد بهشتي- نبش كوي اول- پلاك 158  تلفن  : 33451000-044

نشاني سايت اينترنتي شركت : www.abfar-wazar.ir  , نشاني سايت اينترنتي ملی مناقصات : http :// iets.mporg.ir

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934 ، دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768-021