شرح وظایف و مسئولیتها

      عاملین

 

      طرح و توسعه

 

      پشتیبانی

 

      بهره برداری