عيد سعيد قربان مبارك باد

عيد سعيد قربان

عيد سربلندي انسان و رسوايي اهريمن بر همه آنان كه كرنش و طاعت پروردگار  را  از ابراهيم (ع) و اسماعيل (ع) آموخته اند مبارك باد

روابط عمومي شركت آب و فاضلاب روستايي آذربايجان غربي